Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello Palafrugell
Descrición do posto:

Sistema: concurso-oposicion, turno libre.
Prazo presentación de solicitudes: 20 días naturais a contar desde o seguinte ao da última publicación desta resolución no «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» ou no «Boletín Oficial del Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8583.pdf
Localización: Palafrugell

Contacto