Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello Puerto Lumbreras
Descrición do posto:

Concurso – oposición

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15888.pdf
Localización: Murcia

Contacto