Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Níjar
Descrición do posto:

Sistema: concurso – oposición (promoción interna)

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/05/pdfs/BOE-A-2021-16182.pdf
Localización: Almeria

Contacto