Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

2 prazas de Traballador/a Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica, Subgrupo A2, mediante o sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Prazo: 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/14/pdfs/BOE-A-2021-14937.pdf
Localización: L´Eliana

Contacto