Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello Canet de Mar
Descrición do posto:

Sistema: concurso – oposición libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15062.pdf
Localización: Canet de Mar

Contacto