Entidade Ofertante

2 prazas traballador/a social – Concello Castilleja de la Cuesta

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

sistema: concurso-oposicion

Prazo: 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5812.pdf
Localización: Sevilla

Contacto