Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Mancomunidad de SErvicios Costa Occidental
Descrición do posto:

Sistema de concurso-oposición, en turno libre,

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8601.pdf
Localización: Cantabria

Contacto