Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Carmona
Descrición do posto:

Concurso-oposición turno libre

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/16/pdfs/BOE-A-2021-11886.pdf
Localización: Sevilla

Contacto