Entidade Ofertante

Axente de desenvolvemento local

Entidade Ofertante

Concello de Orihuela
Descrición do posto:

Sistema de concurso – turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18515.pdf
Localización: Orihuela

Contacto