Modificación do Decreto lexislativo 2/2015 en materia de igualdade en Galicia
Data: Outubro 21, 2021

Modificación do Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en Materia de Igualdade.

Esta modificación afecta ao Artigo 20, co obxectivo de facer efectiva a igualdade de mulleres e homes no
ámbito da universidade, da investigación e da transferencia do coñecemento.

Podes consultar esta modificación ao completo, aquí.