(Lei 14/2021) Modificación da Lei Galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Data: Outubro 21, 2021

Modificación da Lei 11/2007, de 27 de julio, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, para recoñecer como vítimas de violencia de xénero a aquelas mulleres que teñen ou tiveron que padecer homicidio, asasinato ou calquera outra forma de violencia exercida sobre as fillas e fillos da muller ou de calquera outra persoa estreitamente vencellada a ela, por parte de quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen mantivo con ela unha relación análoga de afectividade aínda sen convivencia.

 • Engádese un parágrafo a continuación do artigo 1.2 co seguinte contido:
  • «Inclúese dentro do concepto de violencia de xénero a violencia vicaria,
   entendida esta como o homicidio, asasinato ou calquera outra forma de violencia
   exercida sobre as fillas ou fillos da muller, así como sobre calquera outra persoa
   estreitamente unida a ela, coa finalidade de causarlle maior dano psicolóxico, por parte
   de quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen mantivo con ela unha
   relación análoga de afectividade aínda sen convivencia.»
 • Modifícase a letra g do Artigo 3:
  • « g) O homicidio, asasinato ou calquera outra forma de violencia exercida sobre
   as fillas ou fillos da muller, así como sobre calquera outra persoa estreitamente
   unida a ela, coa finalidade de causarlle maior dano psicolóxico, por parte de quen
   sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen mantivo con ela unha relación análoga de afectividade
   aínda sen convivencia.»
 • A letra b do Artigo 5, queda redactada da seguinte maneira:
  • « b) Sentenza condenatoria na orde penal por homicidio ou asasinato das
   fillas ou fillos da muller, así como de calquera outra persoa estreitamente unida a ela,
   por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen mantivo con ela unha
   relación análoga de afectividade aínda sen convivencia ou calquera outro documento que
   acredite a violencia vicaria; así como as demais sentenzas de calquera orde
   xurisdicional que declaren que a muller sufriu violencia en calquera das
   modalidades definidas nesta lei.»
 • Ademáis engádese o carácter retroactivo, recoñecendo así os dereitos descritos nesta lei ante feitos ocorridos con anterioridade.

Para consultar esta modificación, podes facer clic aquí