Funcións, fins e normativa

Funcións

Entre as súas funcións máis salientables están:

Exercer a representación que establezan as leis

Colaborar coas Administracións Públicas e outras entidades en relación coa disciplina do Traballo Social

Promover a participación activa, fomentando o asociacionismo

Perseguir e denunciar o intrusismo profesional, así como a ilegalidade no exercicio da profesión

Velar polo cumprimento dos principios éticos e criterios profesionais

Procurar a harmonía e colaboración entre as persoas colexiadas

Desenvolvemento de servizos e actividades que redunden nunha mellora da calidade da intervención social

Fins

Os Estatutos Particulares do COTSG regulan o funcionamento da entidade colexial, na que se recollen os seus fins esenciais:

Ordenación do exercicio da actividade profesional

Representación exclusiva da profesión na Comunidade Autóma de Galicia

Observancia dos principios xurídicos, éticos e deontolóxicos

A formación permanente das persoas colexiadas

Defensa dos intereses profesionais das persoas colexiadas

Normativa colexial

 

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia é unha corporación de dereito público de carácter representativo da profesión, amparada pola lei e recoñecida polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

O COTSG integra ao colectivo profesional de Traballadores/as Sociais que exercen a súa actividade en Galicia, así como as persoas que desexan incorporarse aínda que non estean desempeñando a profesión.

O marco legal polo que se rixen os colexios profesionais, e en concreto, o COTSG é: