Lei 7/1985 2 de Abril Reguladora de Bases de Réxime Local. RDL 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Organiza: UNED Pontevedra
Duración: 24 h (1 crédito ECTS) en trámite

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo: 48€

+info: 986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es