Lei 39/2015 de 1 de Outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e Lei 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público.
Organiza: UNED Pontevedra
Duración: 30 h (1,5 crédito ECTS)

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo: 60€

Inscricións nesta ligazón

+info: 986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es