Lei 39/2015 de 1 de Outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e Lei 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público.
Organiza: UNED Pontevedra
Duración: 24 h (1 crédito ECTS)

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo: 48€

Inscricións nesta ligazón